Naj Rasil

Emblem Naj Rasil

BLv.255 / JLv.120
Clown
Kills: 2430
Deaths: 922
KDR: 2.64
Last Seen: Swanhild @ 2016-10-15 21:00:21

Recent Activity

2017-09-27 08:41:42
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem The 13th in Swanhild
2016-10-15 21:00:21
Emblem yuzikorn was killed by Emblem Naj Rasil in Kriemhild
2016-10-15 20:58:46
Emblem MY SINX was killed by Emblem Naj Rasil in Kriemhild
2016-10-15 20:58:22
Emblem xXsatanXx was killed by Emblem Naj Rasil in Kriemhild
2016-10-15 20:56:14
Emblem JohnPot was killed by Emblem Naj Rasil in Kriemhild
2016-10-15 20:51:14
Emblem Seen EX was killed by Emblem Naj Rasil in Kriemhild
2016-10-15 20:48:55
Emblem Soul What was killed by Emblem Naj Rasil in Kriemhild
2016-10-15 20:43:05
Emblem Baal was killed by Emblem Naj Rasil in Repherion
2016-10-15 20:43:02
Emblem Fina Lex Clyne was killed by Emblem Naj Rasil in Repherion
2016-10-15 20:42:11
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem Baal in Repherion
2016-10-15 20:40:53
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem xcReObNiLx in Bright Arbor
2016-10-15 20:39:53
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem Miz A in Repherion
2016-10-15 20:39:20
Emblem Slave Kid was killed by Emblem Naj Rasil in Repherion
2016-10-15 20:37:41
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem Azarath in Yesnelph
2016-10-15 20:36:33
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem Kai Nishida in Yesnelph
2016-10-15 20:36:33
Emblem Ibstrafin was killed by Emblem Naj Rasil in Yesnelph
2016-10-15 20:35:59
Emblem Barkie was killed by Emblem Naj Rasil in Yesnelph
2016-10-15 20:34:37
Emblem KellthaQTpie was killed by Emblem Naj Rasil in Yesnelph
2016-10-15 20:33:50
Emblem A L A N O was killed by Emblem Naj Rasil in Yesnelph
2016-10-15 20:29:15
Emblem House Muzic was killed by Emblem Naj Rasil in Neuschwanstein
2016-10-15 20:27:26
Emblem x Bryan x was killed by Emblem Naj Rasil in Neuschwanstein
2016-10-15 20:21:49
Emblem Lunafreia was killed by Emblem Naj Rasil in Fadhgridh
2016-10-15 20:18:49
Emblem xArthas Menethil was killed by Emblem Naj Rasil in Fadhgridh
2016-10-15 20:16:30
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem Doremi Reloaded in Fadhgridh
2016-10-15 20:14:35
Emblem Naj Rasil was killed by Emblem Miz A in Fadhgridh