ChO paU

ChO paU

BLv.255 / JLv.120
Paladin
Kills: 268
Deaths: 308
KDR: 0.87
Last Seen: Viblainn @ 2018-08-18 04:41:30

Recent Activity

2018-08-18 04:53:36
Emblem ChO paU was killed by Emblem Azarath in Viblainn
2018-08-18 04:46:30
Emblem ChO paU was killed by Emblem Anyoalen in Viblainn
2018-08-18 04:44:18
Emblem ChO paU was killed by Emblem Azarath in Viblainn
2018-08-18 04:41:39
Emblem ChO paU was killed by Emblem Azarath in Viblainn
2018-08-18 04:41:30
Emblem MossBurgerBanana was killed by Emblem ChO paU in Viblainn
2018-08-18 04:37:29
Emblem ChO paU was killed by Emblem MossBurgerBanana in Mardol
2018-08-18 04:32:36
Emblem ChO paU was killed by Emblem Anyoalen in Mardol
2018-08-18 04:28:08
Emblem ChO paU was killed by Emblem MossBurgerBanana in Viblainn
2018-08-18 04:22:55
Emblem ChO paU was killed by Emblem Azarath in Viblainn
2018-08-18 04:07:47
Emblem ChO paU was killed by Emblem Azarath in Viblainn
2018-08-18 04:01:03
Emblem ChO paU was killed by Emblem Azarath in Viblainn
2018-08-18 03:56:57
Emblem ChO paU was killed by Emblem Anyoalen in Viblainn
2018-08-18 03:52:29
Emblem ChO paU was killed by Emblem Anyoalen in Mardol
2018-08-18 03:45:27
Emblem ChO paU was killed by Emblem A in Mardol
2018-08-18 03:43:14
Emblem ChO paU was killed by Emblem A in Mardol
2018-08-18 03:37:44
Emblem ChO paU was killed by Emblem A in Mardol
2018-08-18 03:34:29
Emblem ChO paU was killed by Emblem A in Mardol
2018-08-18 03:31:56
Emblem ChO paU was killed by Emblem Cheryl Cole in Mardol
2018-08-18 03:29:29
Emblem MossBurgerBanana was killed by Emblem ChO paU in Viblainn
2018-08-18 03:26:48
Emblem ChO paU was killed by Emblem MossBurgerBanana in Viblainn
2018-08-18 03:23:46
Emblem ChO paU was killed by Emblem MossBurgerBanana in Viblainn
2018-08-18 03:18:23
Emblem ChO paU was killed by Emblem A in Mardol
2018-08-11 04:58:08
Emblem ChO paU was killed by Emblem Drunken Hammer in Viblainn
2018-08-11 04:53:45
Emblem ChO paU was killed by Emblem Kuro in Viblainn
2018-08-11 04:50:34
Emblem ChO paU was killed by Emblem Kuro in Viblainn