KaNaHaruKa YuMeMiYa

KaNaHaruKa YuMeMiYa

BLv.255 / JLv.120
Sniper
Kills: 34
Deaths: 71
KDR: 0.48
Last Seen: Kriemhild @ 2016-07-02 20:48:08

Recent Activity

2016-07-02 20:52:09
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem HW hustinO in Kriemhild
2016-07-02 20:48:26
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem i 2 0 in Kriemhild
2016-07-02 20:48:08
Emblem ll Champ toshiro ll was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Kriemhild
2016-07-02 20:47:59
Emblem Jordan was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Kriemhild
2016-07-02 20:47:41
Emblem x Azumi x was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Kriemhild
2016-07-02 20:28:22
Emblem Soul Complicated was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 20:24:20
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem x Azumi x in Himinn
2016-07-02 20:17:12
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem Benson Benjamin in Himinn
2016-07-02 20:07:38
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem Benson Benjamin in Himinn
2016-07-02 19:59:00
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem One Cast You Die in Himinn
2016-07-02 19:55:21
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem xXAtmosfear in Himinn
2016-07-02 19:54:45
Emblem At Dawn was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 19:54:29
Emblem John Reese was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 19:53:44
Emblem ToK Batin NQ was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 19:49:58
Emblem Tephraderm was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 19:45:33
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem ToK Batin NQ in Himinn
2016-07-02 19:32:06
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem Benson Benjamin in Himinn
2016-07-02 19:31:37
Emblem pArAkiTokZ was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 19:30:44
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem 0 Ace 0 in Himinn
2016-07-02 19:28:44
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem o EsDeath o in Himinn
2016-07-02 19:09:47
Emblem K a w a y S z was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn
2016-07-02 19:08:02
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem At Dawn in Himinn
2016-07-02 19:06:21
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem Benson Benjamin in Himinn
2016-07-02 19:04:57
Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa was killed by Emblem quip in Himinn
2016-07-02 19:03:56
Emblem D LightS was killed by Emblem KaNaHaruKa YuMeMiYa in Himinn